بایگانی‌ ماهانه: جولای 2018

اگزیستانسیالیسم 0

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر (بخش اول)

تکه ای ازسخنان ژان پل سارتر را خواهید خواند آغاز سخن در اینجا می خواهیم از اگزیستانسالیسم در برابر بعضی از ایراد هایی که به آن کرده اند دفاع کنیم. نخست به اگزیستانسیالیسم ایراد...

همزمانی 0

عمیق تر بنگریم

با توجه به مطالب پست قبل در بخش فیزیک بر آن شدم که چند مفهومی را که حس میکنم نیاز به درک بیشتری دارد را توضیح می دهم. نسبیت همزمانی: منظور ما از دو...

لورنتس 0

18 ژوئیه ظهور لورنتس

  هندریک  آنتون  لورنتس فیزیکدان برجسته هلندی در سال 1853 میلادی متولد شد. لورنتس خود به وجود اتر، یک چارچوب مطلق جهانی باور داشت .با این حال اصل اول نسبیت اینکه سرعت نور بالاترین...