دسته: philoshophy | فلسفه

اگزیستانسیالیسم 0

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر (بخش اول)

تکه ای ازسخنان ژان پل سارتر را خواهید خواند آغاز سخن در اینجا می خواهیم از اگزیستانسالیسم در برابر بعضی از ایراد هایی که به آن کرده اند دفاع کنیم. نخست به اگزیستانسیالیسم ایراد...

بیدار مثل بودااا 0

بیدار مثل بودااا

  آموختن راه بودا ، شناختن خویش است. شناختن خویش ، فراموش کردن خویش است . فراموش کردن خویش ، روشنایی یافتن به واسطه هر چیزی در جهان است . روشنایی به واسطه هر...

ماهیت فلسفه 2

ماهیت فلسفه

  از زمانی که بشر اندیشید و نخستین پرسش ها را آغاز کرد ،فلسفه رویش یافته است . شاید پرسیده شود چرا تفکر و فلسفه اینگونه درهم تنیده و به هم گره خورده اند...

پرسش های پایان ناپذیر 0

پرسش های پایان ناپذیر

  شما گاه می پرسید واقعیت چیست ؟ نمود یا پدیدار محض چیست؟ آیا این شی مادی، این صخره واقعی است؟ آیا جهان اشیای طبیعی پیرامون ، جهانی که در آن گاو ها به...

جمعی از فیلسوفان یونان به همراه سقراط 1

فلسفه باستان

  هیچ کس نخواهد کوشید تا انکار کند که یونانیان میراث فناناپدیزی از ادبیات و هنر برای دنیای اروپایی به جا گذاشته اند و همین گفته درباره تفکر فلسفی نیز درست است . فلسفه...